LASTEAIAST > Põhimäärus

Põhimäärus

 

KINNITATUD

Suure-Jaani Linnavolikogu

30.03.00 määrusega nr 8

 

MUUDETUD

Suure-Jaani Vallavolikogu

09.11.2005 määrusega nr 1

MUUDETUD

Suure-Jaani Vallavolikogu

29.08.2013 määrusega 104

 Suure-Jaani lasteaia "Sipsik" põhimäärus 

1        ÜLDSÄTTED

1.1      Suure-Jaani lasteaed “Sipsik” (edaspidi lasteaed) on Suure-Jaani valla hallatav õppeasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

1.2      Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi ja individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades luua võimalused ja tingimused sotsiaalselt tundliku, vaimselt ergu, ennastusaldava, kaasinimesi arvestava ja keskkonda väärtustava tervikliku isiksuse kujunemiseks ning hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

1.3      Lasteaia tegevuse aluseks on haridusministri välja antud koolitusluba.

1.4      Lasteaed juhindus oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

1.5      Lasteaia asukoht ja aadress on Viljandimaa, 71502 Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42.

1.6 Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Suure-Jaani  Vallavolikogu.

1.7 Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab Suure-Jaani  Vallavolikogu.

2        LASTEAIA STRUKTUUR

2.1  Lasteaed on ette nähtud lastele vanuses kolmandast eluaastast kuni seitsmenda     

        eluaastani. Lasteaias võidakse moodustada vastavalt vanusele rühmi:

2.2.1. noorem rühm           3. – 5. aastased lapsed

2.2.2. vanem rühm 5. – 7. aastased lapsed

2.2    Vastavalt vajadusele ja võimalustele võib moodustada liitrühmi, laste arv kuni 18       

         last.

3        ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED

3.1    Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab

       Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale.

3.2    Lasteaia õppekava kinnitab juhataja pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

3.3    Lasteaial on lasteaia tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse

       alushariduse raamõppekava ning Suure-Jaani linna kultuurilist omapära ja   rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab juhataja.

3.4    Õpetus ja kasvatus toimub eesti keeles.

3.5  Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab Suure-Jaani 

      Vallavalitsus (edaspidi  vallavalitsus) hoolekogu ettepanekul.

3.6 Lasteaia tööaja re˛iimi määrab vallavalitsus vastavalt lasteaia võimalustele ja arvestades lapsevanemate soove.

4        LASTEAIA JUHTIMINE

4.1  Lasteaia juhataja, tema pädevus:

4.1.1 tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Juhataja on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal;

4.1.2. omab õigust koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras;

4.1.3. kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;

4.1.4.   peab kord aastas esitama  vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, samuti teatama kirjalikult lasteaia        majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalveorganisatsiooni         tehtud ettekirjutisest;

4.1.5. koostab lasteaia eelarve kooskõlastatult  vallavalitsuse ja hoolekoguga ning  esitab selle vallavalitsuse kaudu  vallavolikogule kinnitamiseks.

4.1.6. koostab ja kehtestab kodukorra ja ametijuhendid;

4.1.7. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud lasteaia pedagoogide ja töötajatega.

4.2  Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi    kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab  vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse  vallavalitsus.

4.3 Juhatajaga sõlmitakse tööleping konkursil väljakuulutatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks.

4.4 Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu Suure-Jaani  vallavanem või tema volitatud ametiisik.

4.5    Pedagoogiline nõukogu :

4.5.1 pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia pedagoogid (juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatuse alal, õpetajad, eripedagoogid);

4.5.2 pedagoogilise nõukogu ülesandeks on  lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ja linnavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine;

4.5.3 iga pedagoogilise nõukogu liige on kohustatud viibima kõigil nõukogu

koosolekul, võtma aktiivselt osa arutatavate küsimuste ettevalmistamisest ja nõukogu tööst ning täitma õigeaegselt ja täpselt vastuvõetud otsuseid.

4.6  Hoolekogu pädevus, liikmete valimise kord ja volituste kestus:

4.6.1   hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

4.6.2   Hoolekogu pädevus:

4.6.2.1        kuulab ära juhataja aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

4.6.2.2        annab juhatajale ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

4.6.2.3 teeb  vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4.6.2.4       osaleb oma esindaja kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

 4.6.2.5 otsustab teisi seadustega, käesoleva põhimäärusega või  vallavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

4.6.3 Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning  vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

4.6.4 Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

4.6.5   Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia juhataja ettepanekul.

4.6.6   Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus:

4.6.6.1. lasteaia kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Lisaks neile nimetab  vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust  valla huvidele. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu  vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

4.6.2.2 annab juhatajale ja  vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.

4.6.7   Hoolekogu volituste tähtaeg on üks aasta.

5        LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1  Laste õigused:

5.1.1   lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

5.2  Vanematel on õigus:

5.2.1   tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;

5.2.2   nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;

5.2.3   tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;

5.2.4   saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

5.3  Vanemad on kohustatud:

5.3.1   looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;

5.3.2   kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse edendamise nõuetest.

6        ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1  Lasteaiatöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad. Lasteaia personali miinimumkoosseisu kinnitab haridusminister määrusega, millest lähtuvalt määrab lasteaia personali koosseisu lasteaia juhataja.

6.2  Lasteaia personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, tööjuhendite ja sisekorraeeskirjaga, mis on kooskõlas seadusandlusega.

6.3  Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 6.4 Personal on kohustatud andma teavet  vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lasteaiaküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

6.5  Personal tagab asutuse vara säilimise, selle taastamise ja täiendamise ning sihipärase kasutamise.

6.6  Personal jälgib lasteaia territooriumi, ruumide, sisseseade seisukorda, töökaitse- ja tuleohutuse vahendite korrasolekut, rakendab abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

6.7  Pedagoogid on juhataja, õpetaja ning logopeed.

6.7.1   Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

6.7.2   Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid  ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

6.8  Õpetajate ja eripedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

6.9  Õpetajate ning eripedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kinnitab haridusminister määrusega.

6.10          Lasteaia tervishoiutöötaja:

6.10.1     jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusegakehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;

6.10.2     koostab sotsiaalministri määrusega lasteaia päevakavale kehtestatus nõuetele vastava asutuse päevakava, mille kinnitab juhataja;

6.10.3     kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele;

6.10.4     nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

6.11          Muud töötajad:

6.11.1     tagavad lasteaia majandusliku teenindamise, pedagoogika abistamise ja häireteta töö;

6.11.2     tagavad laste tervisliku ning häireteta toitlustamise.

7        VARA; FINANTSEERIMINE; JÄRELVALVE

7.1  Lasteaia valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub  vallavolikogu kehtestatud korras.

7.2 Lasteaia eelarve on osa Suure-Jaani  valla eelarvest, selle kinnitab  vallavolikogu.

7.3 Lasteaia rahastamine toimub  valla eelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest.

7.4  Lapse toidukulu lasteaias katab vanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse arvestamine toimub vastavalt tegelikele kulutustele ja haridusministri määrusega kinnitatud piirnormidele.

7.5 Muude kulude katmine toimub  valla eelarve vahenditest ning osaliselt vanemate poolt.

7.6 Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestab  vallavolikogu.

7.7 Lastaia raamatupidamise arvestust peab  vallavalitsuse raamatupidamine.

7.8 Riiklikku järelvalvet õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridusministeeriumi ametnikud ja maavalitsuse haridusosakond haridusministri määrusega kehtestatud korras.

7.9  Lasteaed esitab oma tegevuse kohta regulaarselt aruandeid õigusaktidega ettenähtud korras.

 

8       ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1 Lasteaia ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab  vallavolikogu. Vallavalitsus informeerib otsusest kirjalikult haridusministrit ja maavanemat.

8.2 Lasteaia ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab  vallavalitsus vanematele ja lasteaia personalile vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

8.3  Vallavalitsus algatab lasteaia tegevuse lõpetamise kui:

8.3.1 lasteaial puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;

8.3.2 vallavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteaia edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

8.4 Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab  vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaiateenuse kasutamist teises lasteaias.

 

 9     PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD

3.1  Vallavolikogu kinnitab lasteaia põhimääruse ning vajadusel muudab seda.