Lasteaed

Asud siin: Algus > Kodukord
 
1. ÜLDSÄTTED
1.1.Kodukord lähtub Suure-Jaani lasteaia Sipsik põhimäärusest, Suure-Jaani valla ja volikogu õigusaktidest, Koolieelse lasteasutuse seadusest, Tervisekaitsenõuetest ja eeskirjadest. 
1.2. Suure-Jaani lasteaia Sipsik (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks kohustuslik lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.
1.3. Lasteaed on avatud 6.45-18.00 Soovitavalt ootame lapsevanemaid lapsele järele hiljemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist st. kell 17.45, et lapsevanemal oleks piisavalt aega õpetajaga informatsiooni vahetamiseks ning lapsel aega iseseisvaks riietumiseks.
1.4. Lasteaia lahtiolekuaega on lühendatud kolme tunni võrra uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval. Lasteaed on suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
1.5. Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu ja töötajate puhkuseid.
1.6. Lasteaias toimub õppe-ja kasvatustöö eesti keeles. Lisaks rühmade pedagoogilisele personalile toetavad laste õppe-kasvatustööd muusikaõpetaja ja logopeed.
 
2. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE
2.1. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles palume leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga. Sõltuvalt lapsest on harjumisaeg erinev.
2.2. Lapsevanem informeerib rühma õpetajat kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.
2.3. Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival kellaajal arvestades rühma päevakava ja lasteaia lahtioleku aegu.
2.4. Kui laps sööb lasteaias hommikusööki, tuuakse ta soovitavalt rühma hiljemalt 8.25, hilisemal saabumisel ei pakuta hommikusööki.
2.5. Lapse hilinemisest või puudumisest palun teatada telefonil 4371198 või e- posti teel hiljemalt kella 8.30-ks.
2.6. Laps tuleb lasteaeda ja läheb lasteaiast ära koos lapsevanema või tema poolt volitatud saatjaga, kes hommikul annab lapse isiklikult üle rühma töötajale ja õhtul järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.7. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on ta kohustatud sellest rühma töötajaid informeerima. 
2.8. Soovitav on, et koolieelik /viimane aasta enne kooli/ käiks lasteaias pidevalt kohal. See loob eelduse, et laps omandab teadmised ja oskused vastavalt lasteaia õppekavale ning saavutab eeldatava koolivalmiduse.
2.9. Rühmatöötajad ei vastuta kodust kaasavõetud mänguasjade kadumise või purunemise eest. Kaisuloom ootab lõunaund lapse kapis või voodis.
 
 
3. RIIETUMINE 
3.1.Laps tuleb lasteaeda ilmale vastavate puhaste, tervete riietega ja korrastatud välimusega. 
3.2.Lapsel on lasteaias isiklik kamm ja rühma antud pabertaskurätikud. 
3.3.Lapsed ei kanna rippuvaid ehteid, õpetajad ei vastuta kõrvarõngaste kadumise eest. 
3.4.Lapsele tuleks valida aastaajale vastavad õueriided, mis võivad määrduda ja märjaks minna. Jahedamal ajal on vajalikud õuekindad (soovitavalt labakindad; sõrmikud neile lastele, kes oskavad neid iseseisvalt kätte panna). 
3.5.Lapse riided ja jalanõud on märgistatud (nimi või muu markeering). 
3.6.Õuesviibimise ajal, olenemata aastaajast, kannab laps alati peakatet. 
3.7.Laps vajab lasteaias võimlemisriideid (T-särk ja lühikesed püksid). 
3.8.Rühmatoas on lapsel jalas libisemiskindla tallaga kindlalt jalas püsivad jalanõud, mis ei tõmba rühmapõrandale musti triipe ning mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega saab laps iseseisvalt hakkama. 
3.9.Lõunaseks puhketunniks vajab laps magamisriideid-lapsevanema valikul, arvestades lapse harjumusi ja toatemperatuuri. 
3.10.Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid ja ohtlikke esemeid (käärid, nuga, tuletikud jne.). Lapse kapi aitab korras hoida lapsevanem.
 

4. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS
4.1.Lasteaia poolt organiseeritud õppetegevus algab kell 9.
4.2.Õppetegevus toimub valdavalt mängu kaudu.
4.3.Aktiivsel õppeperioodil (1.september-31.mai) paneb õpetaja igal esmaspäeval rühma stendile nädalaplaani, et lapsevanem oleks teadlik nädala jooksul läbiviidavatest planeeritud tegevustest.. Koolivaheaegadel (sügisel, talvel ja kevadel) ning suvekuudel (juuni-, juuli- ja august) toimub õpitu kinnistamine. Suvekuudel on põhirõhk õuetegevustel.
4.4.Lasteaed tagab lapsele kooliks ettevalmistuse, kui laps osaleb igapäevaselt lasteaia õppe- ja kasvatustöös.
4.5.Lapsevanemal on õigus osaleda/vaadelda rühma tegevusi, sellest eelnevalt õpetajat teavitades.
4.6.Kõik lasteaialapsed osalevad õuetegevustes. Laste õues viibimise ajal toimub ruumide tuulutamine ja koristamine.
4.7.Rühma õpetajad analüüsivad ja hindavad lapse arengut igapäevases õppe- ja kasvatusprotsessis, mille tulemusena koostatakse igale lapsele arengumapp.
4.8.Üks kord aastas toimub lapsevanemaga lapse arenguvestlus.
 
5. TOITLUSTAMINE
5.1. Lasteaias on 3 toidukorda, mille kellaajad on kirjas rühma päevakavas.
5.2. Toit valmistatakse lasteaia köögis.
5.3. Lapsevanemal on võimalik valida toidukordasid. Toidukordade muutmiseks on vajalik esitada direktorile vastav avaldus eelneva kuu lõpuks.
5.4. Laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestatakse tervisliku toitumise tavasid. Nädala menüüga saab tutvuda rühmas infostendil.
5.5. Kui laps on mõnede lasteaias pakutavate toitude suhtes allergiline ning ei tohi neid süüa, tooge selle kohta perearsti või allergoloogi tõend.
5.6. Lasteaeda on keelatud lapsele kaasa anda nätsu ja kommi.
5.7. Igal rühmal on laste sünnipäevade tähistamiseks oma kokkulepped. Sellekohast infot saate rühmaõpetajalt.
 
 
 
6. LAPSE TERVIS
6.1. Lasteaeda võetakse hommikul vastu terve laps. Lasteaeda ei lubata last, kelle terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (silmapõletik, lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik) last on rühmaõpetajal õigus ja kohustus rühma mitte vastu võtta. Laps, kes on toodud lasteaeda, võtab osa kõikidest rühma tegevustest, sealhulgas ka õuesviibimine.
6.2. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Krooniliste haiguste puhul käitutakse arsti ettekirjutuse järgi lapsevanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud töötajaga.
6.3. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub õpetaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vajadusel antakse lapsele kiirabi kohalejõudmiseni esmast abi.
6.4. Lapse haigestumisel nakkushaigusesse: erinevad viirusinfektsioonid, tuulerõuged, sügelised, täid jne. tuleb lapsevanemal kindlasti teavitada sellest rühma õpetajat.
6.5. Kõik rühmad käivad iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1-2 korda õues. Laste õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist: http://www.emhi.ee )
 
 
 
7. TURVALISUSE TAGAMINE
7.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
7.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku vahendeid on kontrollitud tootja juhendi kohaselt.
7.3. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
7.4. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse kohta.
7.5. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
7.6. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
7.7. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
7.8. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
7.9. Laste turvalisuse tagamiseks luuakse koos lastega rühmareeglid. 
7.10. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. 
7.11. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
Kinnitatud:
1.Ped.nõukogu protokoll nr.17/25.08.2015
2.Hoolekogu protokoll nr.1/14.10.2015
 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Logi sisse

Üles