2023.-2024. õppeaasta 

Õppeaasta teema: Erinevalt üheskoos

Eesmärgid:

Põhimõtted

 1. hoida Eesti kultuuri ja tutvustada teiste kultuuride eripära
 2. ühistel väärtustel põhinev motiveeriv töökultuur ja meeskonnatöö
 3. tervise edendamine läbi tervisliku toitumise, liikumise ja õuesõppe
 4. kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse hoolivalt, ausalt ja sõbralikult
 5. lapse kooliks ettevalmistamine koostöös lapsevanemaga

Õppe- ja kasvatustööd toetavad tegevused:

 1. Õuesõpe, õppekäigud, matkad toetavad laste tervise edendamist. Planeerida nädalas lõimitud tegevusi õue (õuesõppepäev 1x nädalas, õuesõpe kajastub rühmapäevikus).
 2. Rühmades on igapäevaseks kasutamiseks robootikavahendid

Robootika ehk digivahendite kasutamine tegevustes lõimituna.

Majasisesed projektid

 1. Kõik rühmad osalevad taimeprojektis (algab teisel poolaastal).
 2. Koolieelikud osalevad õppeprogrammis „Tere, kevad!“
 3. KIK projektid koolieelikutele
 4. Toidukool
 5. Suukool
 6. Märka erisusi – maailma rahvad!