MISSIOON

Loome parima õpi- ja kasvukeskkonna, kus on rõõmsad lapsed, motiveeritud töötajad ja koostöised vanemad.

VISIOON

Oleme lasteaed, kus mängides avastatakse maailma!

VÄÄRTUSED

RÕÕM - kujundame lapsele mängulise, loovust arendava ning tema huvisid ja vajadusi arvestava tegevuse kaudu tervikliku ja positiivse minapildi. Rõõm annab meile tegutsemistahte ja hea enesetunde.

UUDISHIMU - uurime ja avastame, inspireerime ennast ja teisi enda ümber. Mängime õppides, õpime mängides, kaasates selleks erinevaid osapooli ja võimalusi.

KOOSTÖÖ - oleme heasoovlikud, üksteisega arvestavad. Loome mõistva ja toetava õhkkonna. Koostöös kodu ning kogukonnaga ühendame oma teadmised ja oskused, tagamaks parimad tulemused laste arengus.