LASTEAIAST

LASTEAIAST


Suure-Jaani lasteaed Sipsik

Lembitu pst 42
Suure-Jaani
71502 Viljandimaa

telefon: 437 1198
e-post: la.sipsik@suure-jaani.ee

Direktor Tiiu Savelli

Telefon 56 240 243

 Lasteaias on neli rühma 76-le lapsele

Lasteaed on avatud 6.45-18.00


HEAD LAPSEVANEMAD!

Suure-Jaani lasteaias Sipsik on muudetud alates 16.märtsist lasteaia töökorraldust!

Töö on ümber korraldatud seoses koroonaviirusega kui ka majas toimuva remondi tõttu. Infot saab oma rühma õpetaja käest.

Võimaldame lastehoidu neile lastele, kelle vanemad töötavad elutähtsate teenuste pakkujatena.

Rahulikku meelt!


Terviseamet on koostanud soovitused lasteaedadele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas.


Hetkel haridus- ja teadusministeeriumi poolt ei nõuta haridusasutustes erakorraliste meetmete rakendamist, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, pöörame oluliselt kõrgemat tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.

Palume ka lapsevanematel kodustes tingimustes pöörata tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.

NB! Lisaküsimuste korral on võimalik pöörduda Terviseameti Lõuna regionaalosakonna  kontakttelefonile 5823 8267


HTM: Lasteaedade ja -hoidude avatuna hoidmise korraldab nende pidaja lähtudes konkreetse piirkonna olukorrast, tagades samal ajal võimalikult tavapärase elurütmi. Soovitame siiski kõigil lapsevanematel, kellel see on vähegi võimalik, jätta lapsed koju. Haigeid ja haigustunnustega lapsi mitte tuua.

Koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahv 18 „Vanemate õigused ja kohustused“ lõike 2 punkt 2 ütleb, et lapsevanem peab kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

Koolieelsed lasteasutused lähtuvad lapse haigestumisel sotsiaalministri 24.09.2010 määrusest 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“, mille § 13. Lapse haigestumine. Tänases eriolukorras palume erilist tähelepanu pöörata lõigetele 1, 4 ja 7.

§ 13. Lapse haigestumine

(1) Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

(2) Lasteasutuses lapse haigestumise või vigastuse korral kutsub pedagoog vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga.

(3) Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

(4) Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

(5) Lasteasutuses ei anta lastele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

(6) Lasteasutuse direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teadetetahvlil teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

(7) Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteasutuses eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

 Lähtudes  Koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahv 9 Kodukord kohaselt on igal lasteaial koostatud oma kodukord, mis on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

Kodukorras sätestatakse laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord sätestatakse lasteasutuse kodukorras.

Vabariigi Valitsus on andnud 12.03.2020 andnud välja korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“, millest lähtudes on Haridus- ja Teadusministeerium andnud suunise koolieelsetele lasteasutustele.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

 

Heade soovidega

 

Kaie Toobal

Põhja-Sakala Vallavalitsus

haridusspetsialist

+372 5058426

Projektiga „Uute lasteaiakohtade loomine Suure-Jaani vallas“ sai lasteaiakoha Suure-Jaani lasteaias „Sipsik“ 18 mudilast vanuses 3-7 aastat. Põrnika rühm on loodud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastusel 04.01.2016a.


Alammenüü