Lasteaed

Asud siin: Algus > LASTEAIAST > Õppe- ja kasvatustöö

2022/2023 õppeaasta 

Teema: Ma näen, ma kuulen, ma tunnen.

Eesmärgid: 

  1. Laps uurib, vaatleb ja avastab aktiivse tegutsemise kaudu.
  2. Laps suhtleb, arvestab ja tunneb rõõmu rühmakaaslaste ning -meeskonnaga tegutsedes.
  3. Laps märkab ja aitab abivajajat.
  4. Laps väärtustab enda ja teiste tervist.

 

Õppeaasta põhiväärtused:

AKTIIVÕPE  -  aktiivõppe meetoditega toetatud eesmärgipärane, uute teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine. Aktiivõppe olemusest annavad kõige parema pildi selle meetodid: arutelu, ajurünnak, rollimäng, struktureeritud tegevus, õppetöö gruppides. Aktiivõppe kaudu arenevad lapse kõrgemad tunnetuslikud oskused: kriitiline mõtlemine, küsimuste esitamise oskus, probleemide lahendamise oskus, suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, otsustusvõime, loovus ja sotsiaalsed pädevused.

Ma kuulen ja ma unustan.

Ma näen ja ma mäletan.

Ma teen ja ma saan aru!

              (Hiina vanasõna)

Varajases eas kasutatud efektiivsed õpistrateegiad mõjutavad lapse õppimist ja tema edukust kogu eluks. Keskenduda ei tuleks ainult faktidele ega teadmistele, vaid nende hankimisele ja rakendamise oskusele. Lapsed vajavad teadmisi, kuid veel enam vajavad nad oskust, kuidas teadmisi rakendada, areneb seoste loomise oskus.

LOOVUS – Loov mõtlemine annab võimaluse lahendada olukordi ja ülesandeid uuel moel, leidlikkus avab ebaõnnestumise korral tee loovusele. Kasutame oma tegevustes rollimänge, lahendame koos lastega fantaasiaülesandeid, sisendades lastes enesekindlust „MA OSKAN, MA TEAN, MA SAAN HAKKAMA!“

ÕUESÕPE – Lähtealuseks on avastusõpe. Loodus on õpikeskkond, mis pakub võimalusi ja loob terviku. Õues õppimine tagab liikumist võimaldava õpikeskkonna, kus keha paneb tööle mõtte. Loodus pakub teadmisi, tundeid ja vaimustust. Õuesõpe on sild teooria ja praktika vahel, sellest saab oluline tööriist näitlikustamaks õppekava sisu, kui:

õuekeskkonda nähakse õpikeskkonnana, mis on terviklik ja turvaline;

aluseks võetakse avastusõppe elemendid ning kogemuskeskne õpe;

töötatakse teemade kaupa erinevaid valdkondi lõimides; väliskeskkonda nähakse täienduse ja alternatiivina ruumile.

AVASTUSÕPE (ehk uurimuslik õpe) – on süstematiseeritud meetod millegi teadasaamiseks katsete, vaatluste, võrdlemiste, mõõtmiste abil, baseerub lapse käelisel tegevusel. Uurimuslik õpe loob eeldused mitmekülgselt arenenud isiksuse kujunemiseks: laste uurimisoskuste arendamine, aktiivne kaasamõtlemine, andmete kogumine, üldistuste ja järelduste tegemine, lahenduse leidmise käigu selgitamine, tabeli ja diagrammi koostamisoskuse ja ennustamise oskuse kujunemine. Suunatud uurimusliku õppe rakendamise põhjused: avastusõpe on lapsest lähtuv õpetamine, laps tunneb tegutsemisest, õppimisest eduelamust, julgustatakse last ise uurima ja katsetama, pakutakse abi ja toetust siis, kui laps seda vajab, kuulatakse lapse küsimusi ja mõistetakse selle tähendust, märgatakse lapse enda kogemust ja mõistmist. Lapsed avastavad loodusteadusi ISE. Nad on väikesed TEADLASED (arutlejad, uurijad, ennustajad), kes saavad mängust, tegutsemisest ja õppimisest eduelamuse.

Robootika ehk digivahendi kasutamine lõimitud tegevustes toimub kaks korda nädalas.

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Logi sisse

Üles